O konferencji

Geomorfolodzy z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do uczestnictwa w XI Zjeździe Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, który odbędzie się pod hasłem “Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”.

Celem XI Zjazdu Geomorfologów Polskich jest przedstawienie wyników badań geomorfologicznych prowadzonych w Polsce i w innych strefach morfoklimatycznych, od Svalbardu po Saharę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zaprezentować wyniki dotyczące zarówno zagadnień paleogeograficznych, jak i procesów współczesnych z zakresu m.in. geomorfologii fluwialnej, fluwialno-denudacyjnej, glacjalnej, litoralnej, eolicznej, krasowej. Zapraszamy również do przedstawienia wyników badań dotyczących uwarunkowań rozwoju rzeźby, w tym uwarunkowań litologicznych, strukturalnych, klimatycznych i antropogenicznych. Oddzielna sesja poświęcona zostanie najnowszym metodom badań terenowych, laboratoryjnych i GIS stosowanym w geomorfologii, które szczególnie w ciągu ostatnich lat charakteryzuje bardzo dynamiczny rozwój. Zapraszamy do przedstawienia możliwości stosowania nowych technik pomiarowych form rzeźby i osadów, jak również metod analizy wyników, w szczególności metod statystycznych możliwych do zastosowania w badaniach geomorfologicznych. Do czynnego uczestnictwa w Zjeździe SGP zapraszamy też przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, w tym geologów, hydrologów, chemików, biologów, archeologów.

Mamy nadzieję, że wymiana poglądów dotyczących badań geomorfologicznych, prowadzonych w różnych strefach klimatycznych, umożliwi istotne poszerzenie wiedzy o procesach i rozwoju rzeźby naszej planety.